Normativa urbanística vigent

Normes subsidiàries de planejament d'Ullastrell

modificacions puntuals

- Modificació puntual de les NNSS a la unitat d'actuació 9, sector l'Era de cal Taiet (exp. 1998/001045 – AD 16/09/1998), amb l’objecte d’eliminar la delimitació de la UA 9, classificar de SU els terrenys situats a l’est de la masia can Sant Pau, classificar de SNU la finca de can Sant Pau, reconeixent la masia existent, preveure els usos de restauració, hoteler i comercial en l’àrea de can Taiet i millorar la vialitat.

- Modificació puntual de les NNSS a la unitat d’actuació 8 bis, sector ca n’Amat (exp. 1998/1028 – AD 15/12/1999), amb l’objecte de modificar els límits de l’àmbit per millorar el traçat de la xarxa viaria, situar la zona edificable en els terrenys més aptes, protegir els terrenys de més pendent i de vegetació més important. Qualificar la zona hotelera com a zona d’edificació aïllada.

- Modificació puntual de les NNSS a la urbanització de ca n'Amat (exp. 1999/001424 – AD 17/01/2001), amb l’objecte de reconèixer les parcel·les anteriors a l’aprovació inicial de les NNSS amb superfícies inferiors a les previstes per a la urbanització (400 m2 i 600 m2).

- Modificació puntual de les NNSS a la unitat d'actuació 10, Indústria Guardiola (exp. 2000/000410 – AD 17/10/2001), amb l’objecte de concretar els paràmetres d’aplicació a la UA, especificant les cessions i les condicions d’ocupació i edificabilitat, d’acord amb les necessitats de la indústria.

- Modificació puntual de les NNSS al casc urbà i antic (exp. 2005/018159 – AD 27/04/2006), amb l’objecte d’establir paràmetres volumètrics per preservar la imatge del casc antic. Regular la densitat d’habitatges del casc antic.

- Modificació puntual de les NNSS a la Casa del Metge (exp. 2006/025674 – AD 29/03/2007), amb l’objecte d’incorporar a la normativa de les NNSS la qualificació de sistema d’habitatges dotacionals, amb la qual es qualifica la finca de cal Metge.

- Modificació de les NNSS pel canvi de qualificació del camp de futbol actual com equipaments esportius pel d'educatius per a la reubicació de l'escola Serralavella i equipaments actuals de can Palet per a la reubicació del nou camp de futbol (exp. 2008/030466 – AD 25/02/2008), amb l’objecte de preveure el trasllat i ampliació del centre escolar Serralavella.

- Modificació puntual de les NNSS per a la implantació d'un nou equipament docent en l'àmbit de la UA 2 (exp. 2008/032485 – AD 03/07/2008), amb l’objecte d’ubicar la nova escola de dues línies, establir una ordenació adequada per al desenvolupament d’una UA no executada per dificultat topogràfica i incloure HPP.

- Modificació puntual de les NNSS, PPR1, en compliment de la sentència núm. 197 de la Sala del Contenciós Administratiu del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (exp. 2014/054487 – AD 06/11/2014), amb l’objecte de desclassificar el sector de sòl urbanitzable residencial PPR1.

- Modificació puntual de les Normes subsidiàries de planejament en l'àmbit de can Amat (exp. 2014/055157 – AD 08/10/2015), amb l’objecte de desclassificar uns terrenys de SU corresponents a l’àmbit de l’entorn de la masia de ca n’Amat, classificant-los de SNU.

- Modificació puntual de les NNSS per a l'obtenció de dues zones verdes i l'ordenació d'un solar al carrer Agustí Puig i Puig (exp. 2014/055165 – AD 23/04/2015), amb l’objecte d’aconseguir la cessió d’uns terrenys de SU qualificats de sistema de parcs i jardins urbans situats davant l’edifici de l’Ajuntament.

- Modificació puntual de les NNSS per a l'ajust de la normativa dels sistemes d'equipament i d'habitatge dotacional públic i modificació de la qualificació d'usos de l'equipament de l'antiga Escola Serralavella (exp. 2016 / 060678 – AD 15/11/2016), amb l’objecte d’encabir l’ús d’allotjament temporal de caràcter públic en els usos propis dels equipaments, ampliar el col·lectiu al qual va destinat els habitatges dotacionals i qualificar com a tals els terrenys de les antigues escoles Serralavella.

- Pla parcial d'ordenació del sector industrial PPI 4 (exp. 2001/002102 – AD 17/12/2003).

- Pla parcial d’ordenació del sector industrial PPI 3 (exp. 2002/003338 – AD 17/11/2004).

- Pla especial de reforma interior de can Cabassa (exp. 2001/002697 – AD 12/03/2014).

- Pla especial urbanístic gasoducte Martorell-Figueres (exp. 2010/041532 – AD 22/03/2011).

- Pla especial per a l'obertura d'un camí en sòl no urbanitzable (exp. 2013/052699 – AD 12/03/2014).

Darrera actualització: 03.10.2018 | 19:03
Darrera actualització: 03.10.2018 | 19:03