Votacions i videos plens extraordinari i extraordinari urgent de 27 de maig

Dijous, 28 de maig de 2020 a les 00:00

Tet seguit podeu consultar les votacions dels plens del passat 27 de maig i els seus respectius videos

PLE EXTRAORDINARI

. Expedient 358/2020. Ratificació del Decret d'Alcaldia núm. 2020 - 0154 relatiu a mesures urgents extraordinàries per fer front a l'impacte econòmic i social provocat per COVID-19.APROVAT PER UNANIMITAT

2. Expedient 338/2020. Proposta d'acord de modificació d'Ordenança nº11 Reguladora de la taxa per l'ocupació de terrenys d'ús públic amb taules i cadires amb finalitat lucrativa i d'altres elements.APROVAT PER UNANIMITAT

3. Expedient 339/2020. Proposta d'acord de modificació d'Ordenança Fiscal nº 26 Reguladora de la taxa per prestació del servei de piscina municipal. PUNT RETIRAT PER UNANIMITAT

4. Expedient 341/2020. Proposta d'acord de modificació d'Ordenança Fiscal nº 31 Reguladora de la taxa per a la prestació d'ensenyaments especials. APROVAT PER UNANIMITAT

5. Expedient 363/2020. Proposta d'acord d'aprovació de modificació de crèdit n.2 APROVAT PER UNANIMITAT

6. Expedient 86/2020. Aprovació del "Plànol de delimitació del nucli de població del casc urbà" realitzat per OTC i SIG Local DIBA. APROVAT PER UNANIMITAT

PLE EXTRAORDINARI URGENT

1. Aprovació de la urgència de la convocatòria. APROVAT PER UNANIMITAT

2. Expedient 369/2020. Proposta d'acord d'aprovació de la modificació de l'Ordenança Fiscal n.26 reguladora de la taxa per la prestació del servei de piscina. APROVAT PER UNANIMITAT

Darrera actualització: 28.05.2020 | 14:26