Bases per a la participació a la XIVª Fira de la Serralavella d’Ullastrell

Dijous, 7 de febrer de 2019 a les 00:00

Horari de la Fira: diumenge 31 de març de 2019, de 10 del matí a 15 de la tarda.

Sol·licituds: Hauran de ser tramitades per escrit (instància genèrica de forma telemàtica o de forma presencial) amb la documentació requerida, a l’Ajuntament d’Ullastrell.

Període de presentació de les sol·licituds: Del dimecres 6 de febrer al dimecres dia 6 de març de 2019.

CRITERIS DE SELECCIÓ

 1. Requisits:
  * Seran valorades especialment aquelles parades que, pel seu atractiu comercial o artístic, siguin interessants per la pròpia Fira (amb prioritat pels productes de Quaresma: bacallà, dolços, fruits secs, ous, etc).

* És indispensable per tots els participants disposar de la Pòlissa de responsabilitat civil.

* Si el participant és un artesà, aquest haurà de justificar-se amb el corresponentCarnet d'Artesà. En cas de no disposar del carnet, l'organització es reserva el dret d’admissió com a participant.
* Pagament de la taxa: els participants seleccionats hauran de fer ineludiblement l’ingrés de la taxa corresponent segons ordenança per la seva participació en la Fira (veure punt 7), al número de compte corrent de l’Ajuntament d’Ullastrell que se'ls facilitarà un cop acceptada la seva participació. Les entitats o empreses amb seu fiscal o social a Ullastrell estan exemptes de pagament de la quota.

 1. Documentació requerida: cal adjuntar a la instància un dossier explicatiu de la parada i el rebut del pagament de la pòlissa de l’assegurança de responsabilitat civil corresponent. Si escau, adjuntar el Carnet d'Artesà.
 2. Ubicació: la Fira se celebrarà al Carrer Serra, Plaça Joan Montmany, Plaça Lluís Companys i Carrer Prat de la Riba. La ubicació de les parades es farà seguint els criteris de l'Organització, intentant que no coincideixin dues parades de les mateixes característiques una al costat de l'altra.
 3. Espai: als participants que siguin seleccionats, se'ls facilitarà un espai de tres metres lineals per tres de fondària. Aquells participants que necessitin més espai ho hauran de comunicar prèviament a la instància, per tal de distribuir l’espai, i se’ls cobrarà el recàrrec equivalent corresponent.
 4. Vehicles: no s'admetran participants amb vehicles adaptats com a parada de venda; no es podrà estacionar els vehicles o remolcs dels participants dins la zona delimitada per la Fira. L'organització indicarà la zona d'aparcament pels participants.
 5. Selecció: les sol·licituds rebudes seran valorades conjuntament per representants de l'Ajuntament i de l’AMEU. La comunicació de la selecció dels participants es farà abans del divendres 15 de març de 2019, per correu electrònic.
 6. Preu: taxa d'ocupació de la via pública per parada de 3 x 3 m: 35 €.
  Metres lineals addicionals: 1 metre 10 € (entitats o empreses amb seu fiscal o social a Ullastrell estan exemptes de pagament).
 7. Muntatge i instal·lació de les parades: 31 de març de 2019 de 8.30 a 10h. A les 10 del matí hauran d'estar les carpes i/o parades muntades, ja que es tallarà el trànsit a la circulació de vehicles.
 8. Desmuntatge de les parades: a partir de les 15h, hora de tancament de la Fira.
 9. Finalització i neteja: És obligatori per part de cada participant tenir cura de la neteja de la parada. Cal recollir tots els residus i abocar-los en els contenidors instal·lats a tal efecte.
 10. Permisos: Les parades de productes de menjar restaran obligades a tenir com a mínim els permisos sanitaris en vigència, quedant exposats si no els tenen a la decisió dels organitzadors per desmuntar la parada.

Es considerarà una infracció greu la inobservança de les instruccions dels representants de l'organització.

La participació a la XIVª Fira Serralavella 2019 comporta l'acceptació d'aquestes bases per les quals es regularà la Fira.

L'entitat organitzadora és l'Ajuntament d’Ullastrell, i es reserva el dret de decidir i resoldre els conflictes que puguin sortir en el transcurs de la Fira.

 

Ullastrell, 5 de febrer 2019

Darrera actualització: 07.02.2019 | 14:12